දිනෙන් දින ඉහළ යන නිවාස මිල ගණන් නිසා ටොරොන්ටෝව තුළ නිවසක් මිල දී ගැනීම කෙසේ වෙතත් කුලියට ගැනීම පවා අසීරු වන ලකුණු පහළ වෙමින් පවතී.

මෙය විසඳුමක් ලෙස ආදායමට සරිලන ආකාරයේ නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා නිවාස ඉදිකිරීම් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරන්නන් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහන් මේ වන විට ටොරොන්ටෝවේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

දැරිය හැකි නිවාස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ඉදිරි පස් වසර තුළ ටොරොන්ටෝව ඩොලර් මිලියන 272 කට වඩා වැය කිරීමට අදහස් කර ඇති අතර මේ සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිවෙළවල්ද සූදානම් කර ඇත. ඒ යටතේ ගොඩනැගිලි අනුමැතිය, සංවර්ධන ගාස්තු නිදහස් කිරීම සහ දේපළ බදු විරාම ඇති කිරීම වේගවත් ආකාරයෙන් සිදුකෙරෙනු ඇත.
‘මෙය නගරය වෙනුවෙන් කළ යුතු විශාල කටයුත්තක්’ ටොරොන්ටෝ නගර සභා මන්ත්‍රීනි ඇනා බේලෝ පවසයි.
වසර 10 ක ඉලක්කගත වැඩ පිළිවෙළක් අනුව ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළදී 2020 වසර වන විට දැරිය හැකි මිල ගණන් සහිත කුලී නිවාස 10,000 ත් මිල දී ගත හැකි නිවාස 3,000 කුත් නගරවැසියන් වෙත ලබාදීමට අදහස් කෙරේ.

ටොරොන්ටෝ නාගරික සීමාව තුළ affordable housing වැඩසටහන එලෙස ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඔන්ටේරියෝ පළාත තුළ affordable housing සඳහා ඇති ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතී. පසුගිය වසර නිමා වන විට ඔන්ටේරියෝ වැසියන් 171,360 ක පිරිසක් ඒ සඳහා වන පොරොත්තු ලේඛනයන්හි පෙළ ගැසී සිටි අතර මේ වන විට එය තවත් වැඩිවී ඇති බව ආරංචි මාර්ග දක්වා සිටී.

Share this Post