යුරෝපා සංගමයේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත්වීම සඳහා පැවති ජනමත විමසීමේදී බහුතරයක් තම කැමැත්ත පළ කර ඇත්තේ යුරෝපා සංගමයෙන් වෙන් වීමටය. මෙම ජනමත විමසුම එංගලන්තය, උතුරු අයර්ලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, සහ වේල්සය තුළ පැවති අතර හාරකෝටි හැටපන්ලක්ෂයක් පමණ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා...

read more