2017 ට නව බදු හා නියාමන රෙගුලාසි කීපයක්

2017 ට නව බදු හා නියාමන රෙගුලාසි කීපයක්

2017 නව වර්ෂය තුළදී කැනඩාවෙහි බදු සහ නීති රෙගුලාසි කීපයක්ම වෙනස් කර ඇති බව වාර්තා වේ. මේ ඇතැම් බදු හා නව නියාමනයන් සමස්ත කැනඩාවටම බලපාන එ්වා වන අතර ඇතැම් එ්වා ටොරොන්ටෝ නගරයට සහ ඔන්ටේරියෝ පළාතට පමණක් බලපාන නියාමන රෙගුලාසි වේ. ජනවාරි 01 දා සිට එසේ ක්‍රියාත්මක වන බදු හා...